ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว   ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง , จ.สระแก้ว 27000 โดยมีพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้งจังหวัดสระแก้ว 7,195.436 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่   ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 256 กิโลเมตร และทางรถไฟระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร   เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ               อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอโนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ               ราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ               อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่   อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีสภาพเป็นป่าดงดิบ และป่าโปร่ง   ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ด้านตะวันออกลักษณะเป็นที่ราบ จนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกลาดลงสู่ อำเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ

  • สภาพภูมิอากาศ

เป็นแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูกาล (Tropical savanna Climate) แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

1. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม

2. ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร

3. ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายและมีหมอกในตอนเช้า

  • สภาพทางการเมือง

มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน

  • สภาพทางการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล และ 49 องค์การบริหารส่วนตำบล

  • สภาพทางสังคม

มีประชากร 562,460 คน แยกเป็นหญิง 280,780 คน ชาย 281,680 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 111,176 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 89,875 คน ประชากรร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม และ   ศาสนาคริสต์ มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

  • สภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 36,125 บาท /ปี     พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด และผลไม้ สำหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่แคนตาลูป ชมพู่ และกระท้อน มีพื้นที่การเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 2,352,033 ไร่     คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของพื้นที่ทั้งหมด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว