ประวัติความเป็นมา

ก่อน พ.ศ. 2536
เป็นส่วนอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ส่วนอำเภอสระแก้ว ส่วนอำเภอวัฒนานคร ส่วนอำเภออรัญประเทศ ส่วนอำเภอตาพระยา ส่วนอำเภอคลองหาด และส่วนอำเภอวังน้ำเย็น

หลัง พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540
จังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 เป็นผลทำให้เกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 มีส่วนราชการ 3 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการจังหวัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่า “ข้าราชการส่วนจังหวัด” ปลัดจังหวัดทำหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตำแหน่ง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดครั้งแรกในจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2538 มีสมาชิกสภาจังหวัด 24 คน

ปลายปี 2540 – พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540   ทำให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วคนแรก คือ นายทรงยศ เทียนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวัฒนานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้มีมติเลือก นายทรงยศ เทียนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวัฒนานคร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วตามลำดับ   จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547

ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ จากเดิมที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัด รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสม สามารถบริหารงานตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว