เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง นโยบายในการให้และไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว