เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว