เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๖)  จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว