เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๘) จำนวน ๑ อัตรา

ผลการคัดเลือกข้าราชการฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว