เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

สำหรับงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว