เรื่อง โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

 ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว