เรื่อง ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางฯ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางฯ

ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว