เรื่อง ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนฯ จำนวน ๒ โครงการ

ตารางแสดงวงฯก่อสร้างสิ่งธารณประโยชน์ฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว