เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานฯ จำนวน ๑๒ โครงการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรังมาตรฐานฯ

จำนวน ๑๒ โครงการ

จ้างก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน ฯจำนวน 12 โครงการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว