เรื่อง จัดซื้อเครื่องไตเทียมและอุปกรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว