เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว