อบจ.สระแก้ว บริการน้ำอุปโภค – บริโภค แก่ประชาชน

ท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีคำสั่งให้กองช่าง นำรถผลิตน้ำอุปโภค – บริโภคไปบริการประชาชน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

3204498268059(1)[2] 3204498339121(1)[1] 3204498393026(1)[1] 3204498424759(1)[1] 3204498457809(1)[1] 3204498491110(1)[1] 3204498539084(1)[1] 3204498570229(1)[1]3204498602889(1)[1] 3204498634566(1)[1] 3204498673324(1)[1] 3204498751434(1)[1]3204498785004(1)[1] 3204498817398(1)[1] 3204572284062(1)[1] 3204572309210(1)[1]

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว