ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า โดยนายภัครธร เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0017 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0046

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว