เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว