เรื่อง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฝั่งคลองฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฝั่งคลอง ม.๙ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชื่อมบ้านหนองหอย ม.๑  ต.ผักขะ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ก่อสร้างถนนคสล.ฯ

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว