เรื่อง ก่อสร้างถนนคสล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองคุ้ม ม.๘ เชื่อมบ้านพวงนิมิต  ม.๕  ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ก่อสร้างถนนคสล.ฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว