เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว