เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว