จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง ถนน สะพาน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง ถนน สะพาน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว