จัดซื้อวัสดุการศึกษา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานตกลงราคาซื้อวัสดุการศึกษา

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว