เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว