เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว