เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว