เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัฒนานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนวัฒนานคร

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว