เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว