เรื่อง จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว