ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าทำการช่วยเหลือเบื้องต้นในเขตพื้นที่หมู่บ้านอารียา จังหวัดสกลนคร และมีประชาชน ทยอยมาขอรับบริการน้ำดื่ม ณ จุดที่ตั้งรถผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีน้องๆจิตอาษา เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอรับน้ำจากรถผลิตน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไปช่วยแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยที่ขาดแคลน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว