เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน หมู่ที่ ๙ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกแจง หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพเสด็จ ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินผาสุก – บ้านโคกข้าวเหนียว (ตามภารกิจถ่ายโอน) โดยเริ่มจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ที่บ้านใหม่ไพรวัลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระเเก้ว ถึงบ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

๔. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านไกลนคร-บ้านวังน้ำเย็น (ถนนตามภารกิจถ่ายโอน) จากแยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเบญจขร ผ่านบ้านไกลนคร หมู่ที่ ๒ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

๕. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านโคกมะกอก-เขาฉกรรจ์ จากบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสามสิบ ถึงบ้านเขาฉกรรจ์  ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

๖. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายบ้านวังสุวรรณ (วังสวนฟ้า) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังทอง ถึงบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว