เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน ๑ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสาย

จัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสายจำนวน ๑ ชุด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว