เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ของ อบจ.สระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ของ อบจ.สระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.สระเเก้ว 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว