เรื่อง จัดซื้อชุดเเข่งขันกีฬาและชุดวอร์ม จำนวน ๑๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดนักกีฬา (ชุดเเข่งขัน) และชุดวอร์มสำหรับ  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

จัดซื้อชุดเเข่งขันกีฬาและชุดวอร์ม จำนวน ๑๒ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว