เรื่อง กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔

กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ”

กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว