เรื่อง กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔

กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว