เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว