เรื่อง ดำเนินการซื้อของขวัญ จำนวน ๒๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ดำเนินการซื้อของขวัญ จำนวน 21 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว