เรื่อง ดำเนินการซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ดำเนินการซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว