เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลลาร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๗ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลลาร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๗ สก

จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลลาร์ รุ่น ๓๒๐

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว