เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว