เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว