เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก และโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก และโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว