เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว