เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว