การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสิรินธร (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และจ่าเอกสมชาย อิศรานุกูล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0026

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว