โครงการ eGovernment Forum ๒๐๑๘

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กำหนดจัดงาน eGovernment Forum ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารการบริการและการพัฒนา เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก

4ef323387d5316a860b9fb87cf4d9631

eded084e63414f77547aa34ede44b4df

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว