เรื่อง งานเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งานเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว