เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว