เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพวงนิมิตร หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพวงนิมิตร หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว