เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล บริการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล  บริการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว